Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rektor i Prorektorzy

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Drop

 

Prof. Andrzej Drop urodził się 26 lipca 1950 roku w Kraśniku Lubelskim, gdzie ukończył szkołę podstawową i średnią. Studiował na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1974 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego został przyjęty na studia doktoranckie z zakresu radiologii na Akademii Medycznej w Lublinie, które ukończył w 1979 roku. W 1980 roku za pracę doktorską otrzymał pierwszą nagrodę Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (Nagroda im. prof. Witolda Zawadowskiego). Od 1975 roku podjął pracę w I Zakładzie Radiologii Lekarskiej PSK nr 4, awansując wraz ze zdobywaniem kolejnych stopni naukowych i zawodowych.

 

Specjalizację I i II stopnia z zakresu radiologii ogólnej uzyskał w 1978 roku i w 1982, obie z wyróżnieniem. Od 2000 roku jest także specjalistą II stopnia z zakresu zdrowia publicznego.

 

W 1997 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego za rozprawę pt. „Konwencjonalna dynamiczna tomografia komputerowa zmian ogniskowych wątroby: badania nad optymalnym protokołem aplikacji środka cieniującego”.

 

Jest profesorem tytularnym od 2005 roku, kierownikiem I Zakładu Radiologii Lekarskiej z Pracownią Telemedycyny od 1996 roku oraz kierownikiem Zakładu Radiologii i Medycyny Nuklearnej w strukturze SPSK nr 4 od 2010 roku.

 

W latach 1999-2005 był Prodziekanem Wydziału Lekarskiego AM w Lublinie, a w latach 2005-2012 pełnił funkcję Prorektora do spraw Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dorobek profesora Andrzeja Dropa obejmuje 429 publikacji naukowych, w tym 120 artykułów, 7 rozdziałów w podręcznikach. Profesor Drop jest także współautorem 2 podręczników z zakresu radiologii i anatomii rentgenowskiej. Punktacja Impact Factor wynosi 35,113 oraz 1053,5 pkt MNiSW.

 

Jest promotorem 3 prac magisterskich oraz 6 ukończonych przewodów doktorskich. Był recenzentem 7 prac habilitacyjnych, 35 doktorskich i pięciokrotnie w procedurach o nadanie tytułu profesora.

 

Przez 13 lat pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego z zakresu Radiologii w byłym woj. tarnobrzeskim, a w 1999 roku objął stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego do spraw Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w województwie lubelskim.

 

Był również wielokrotnie kierownikiem specjalizacji z zakresu radiologii.

 

Jest członkiem Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

 

W latach 1979-1989 pełnił przez dwie kadencje funkcję Sekretarza Oddziału Lubelskiego Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLPTR).

 

Od 1993 roku, przez dwie kadencje sprawował funkcję Przewodniczącego tego Oddziału.

 

W latach 2001-2005 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego PLTR.

 

Obecnie został wybrany na członka Zarządu Głównego PLTR, na kadencję 2013-2016. Wielokrotnie uczestniczył w zjazdach i kongresach międzynarodowych, m.in. w Wiedniu, Chicago, Norynberdze, Graz, Monachium, Budapeszcie oraz szkoleniach organizowanych przez zagraniczne międzynarodowe towarzystwa radiologiczne. Jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego. Współtworzył program specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

 

Współtworzył Polską Szkołę Radiologii, w której jest wykładowcą oraz członkiem Polskiej Szkoły Rezonansu Magnetycznego, jak również działaczem Komisji Akredytacyjnej Zakładów Radiologii przy Ministrze Zdrowia.

 

W marcu 2012 roku został wybrany Rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. n. farm.

Dariusz Matosiuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwent wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UMCS w Lublinie, kierunek chemia (marzec 1982 roku). W tym samym roku (czerwiec 1982 roku) podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Lublinie. Z uczelnią tą związany jest przez cały czas przechodząc kolejno etapy awansu zawodowego i naukowego. Doktorat obronił w roku 1991 a habilitację uzyskał w 2003 roku. Tytuł profesora nauk farmaceutycznych otrzymał w roku 2013. Od roku 1996 kieruje Katedrą i Zakładem Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.

 

Zainteresowania zawodowe obejmują syntezę i projektowanie leków, szczególnie leków aktywnych w centralnym układzie nerwowym, leków przeciwnowotworowych i przeciwwirusowych.

 

Trzykrotnie otrzymał nagrodę naukową Ministra Zdrowia za osiągnięcia badawcze. Jest autorem i współautorem ponad 70 prac naukowych, 35 patentów i zgłoszeń patentowych, 10 rozdziałów w książkach oraz 225 doniesień zjazdowych (wykłady, prezentacje ustne i plakaty).

 

Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. n. med.

Barbara Jodłowska-Jędrych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pochodzi z Rzeszowa, gdzie ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Staż podyplomowy odbyła w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, a następnie pracowała na stanowisku asystenta na Oddziale Patologii Ciąży i Porodu.

Posiada specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa.

 

Od 1987 roku zatrudniona w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii z Pracownią Cytologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie od 2008 roku pełni funkcję kierownika.

 

Stopień doktora nauk medycznych otrzymała w roku 1992, a doktora habilitowanego w 2008 roku.

 

Od 1 września 2012 roku pełni funkcję Prorektora ds. Kształcenia.

 

Zainteresowania zawodowe obejmują zagadnienia biologii molekularnej oraz rozwoju embrionalnego człowieka.

Jest autorem i współautorem 176 publikacji i doniesień zjazdowych oraz promotorem 6 obronionych rozpraw doktorskich.

 

 

 

Prorektor ds. Klinicznych

prof. dr hab. n. med.

Mirosław Jabłoński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się w Lublinie w rodzinie lekarskiej. Jako absolwent Wydziału Lekarskiego tutejszej Akademii Medycznej od 1977 roku jest związany z Kliniką Ortopedii. Stopień doktora uzyskał w 1981 roku, stopień doktora habilitowanego – w 2002 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych – w 2012 roku Obecnie kieruje Katedrą i Kliniką Rehabilitacji i Ortopedii. W latach 2005-2012 pełnił funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym, zaś od 2012 roku jest Prorektorem ds. Klinicznych.

 

Zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą dwu głównych nurtów badawczych:

  1. oceny protezoplastyk stawów biodrowych i kolanowych pod kątem klinicznym, rehabilitacji, ich skuteczności oraz zagrożeń towarzyszących,
  2. osteoporozy, przemian tkanki kostnej w różnych sytuacjach klinicznych oraz w modelach zwierzęcych.

 

Dorobek naukowy Profesora wynosi 288 prac, w tym 154 pełne publikacje o łącznym współczynniku IF 63,723 i punktacji MNiSW 881 oraz punktacji wewnętrznej – 171. Posiada specjalizację I˚ z ortopedii i traumatologii, II˚ w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz specjalizację w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Odbył liczne staże i kursy krajowe oraz zagraniczne, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii i USA.

 

Promował 4 doktorów nauk medycznych i był opiekunem 1 rozprawy habilitacyjnej. Kierował specjalizacją 7 osób.

 

W latach 1997-2001 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, zaś w latach 2007-2008 prezesa tego Oddziału. W latach 2004-2008 był Narodowym Delegatem do EFORT, a tym samym członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Od 2006 roku pełni funkcję Prezesa Sekcji Chorób Metabolicznych Kości i Stawów Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

 

Za pracę dydaktyczną otrzymał nagrodę rektorską II stopnia (1986 rok) oraz za osiągnięcia naukowe zespołową nagrodę rektorską II stopnia (1994 rok) i nagrodę rektorską (2002 rok).

W roku 1996 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, w roku 2004 Złoty Krzyż Zasługi, zaś w roku 2008 – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

 

 

Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Szkolenia Podyplomowego

prof. dr hab. n. med.

Hanna Trębacz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodziła się i wychowała w Lublinie. Absolwentka V LO w Lublinie i Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego UMCS, tytuł magistra fizyki uzyskała w Zakładzie Biofizyki Instytutu Fizyki UMCS.

 

W latach 1981-1987 pracowała w Zakładzie Fizyki Akademii Rolniczej w Lublinie. Od 1987 roku jest zatrudniona w Zakładzie Biofizyki Akademii Medycznej w Lublinie. W 1993 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W latach 1996-1997 przebywała na rocznym stypendium naukowym Uniwersytetu w Padwie. W 2007 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W latach 2008-2012 była Prodziekanem II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym, zaś od 2012 roku pełni funkcję Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego.

 

Dorobek naukowy obejmuje 52 pełne prace, z których 50 to oryginalne prace doświadczalne opublikowane w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych.

 

Zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień dotyczących wykorzystania fizycznych metod pomiarowych w badaniach kości, jak również kolagenu w tkance kostnej i innych tkankach narządu ruchu.

 

Od 1987 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne z biofizyki ze studentami wszystkich wydziałów Uczelni, a od roku 1995 również ze studentami Oddziału Anglojęzycznego. Jest promotorem 3 wszczętych przewodów doktorskich.

 

W latach 2007-2011 członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

W latach 2008-2011 Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

 

W latach 2010-2013 – vice Prezes Polskiego Towarzystwa Biofizycznego.

 

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020